Zásady ochrany soukromí portálu Radaro.cz


Použiváním služeb portálu RADARO.cz nám svěřujete různé informace včetně svých osobních údajů. Ochranu vašeho soukromí bereme vážně. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny služby portálu RADARO.cz se nějakým způsobem dotýkají hledání práce, náborového procesu a osobního rozvoje. Poskytovatele těchto služeb je společnost ALPRA s.r.o., sídlem Praha 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, IČ: 04886313, zapsaná v obchodním rejtříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 258965, dále jen "provozovatel".


Zpracovávané osobní údaje


Nejvíce osobních údajů je zpracováváno v náborovém procesu. Některé osobní údaje jsou povinné a slouží k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, email). Vzhledem k tomu, že každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje v životopisu, není možné taxativně vyjmenovat všechny osobní údaje, které zpracováváme. Obecně dochází ke zpracování těchto osobní údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.). Naše další služby, které se netýkají náborového procesu, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii jeho práce s danou službou.


Jak osobní údaje používáme


Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme. Nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud uchazeč o zaměstnání reaguje na volnou pracovní pozici, je správcem osobních údajů zaměstnavatel, který pozici inzeruje. Provozovatel je v pozici zpracovatele osobních údajů.


Pokud uchazeč neposkytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána. Uchazeči i klienti berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uchazečů jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uchazeči nejsou transparentně informováni. Je-li klientem personální agentura, která předává osobní údaje uchazečů svým klientům – zaměstnavatelům, jsou o tom uchazeči informováni v poučení o ochraně osobních údajů, které je na konci každého inzerátu. Pokud je klientem skupina firem, sdílející nábor zaměstnanců (takováto situace je u holdingů a skupin firem běžná), jsou uchazeči opět informováni v poučení.


Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně.


Marketingová sdělení


Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již uchazeči/klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl. Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení.


Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).


V žádném případě nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí vaše přiložené životopisy, nebo z nich vyjmuté údaje.


Cookies


Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které provozovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.


Jak vaše osobní údaje chráníme


Provozovatel přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je provozovatel povinen poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je li to nezbytné apod.).


Tyto zásady ochrany soukromí nabývají účinnosti dne 22.11.2019 a jsou k dispozici online na internetových stránkách provozovatele.


Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.