Všeobecné obchodní podmínky

 

Společnost ALPRA s.r.o., sídlem Praha 1 - Staré město, Rybná 716/24, PSČ: 110 00, IČO: 04886313, DIČ: CZ04886313, dále jen „provozovatel“, tímto vydává dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“). VOP upravují veškeré vztahy společnosti ALPRA s.r.o., se všemi uživateli ( právnickými i fyzickými osobami ) elektronických systémů provozovatele.

Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:

a) Portál: internetové stránky nebo jiné počítačové programy včetně souvisejících databází poskytované provozovatelem dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.
b) Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci portálu.
c) Klient: fyzická nebo právnická osoba, který uzavře s provozovatelem smlouvu (elektronickou objednávku služeb portálu). klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel.
d) Služba: jakákoliv služba provozovatele nabízená a poskytovaná v rámci portálu.
e) Smlouva: smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a klientem, zejména elektronická objednávka služeb portálu.
f) Zprostředkovatel: klient, který prostřednictvím portálu hledá uchazeče o zaměstnání pro třetí osoby, tj. např. personální agentura.
g) Strany: smluvní strany, tj. provozovatel a klient.

1. Přehled služeb 

1.1 Všechny služby zveřejněné v ceníku služeb portálu.
1.2 Reklamní služby na portálu prostřednictvím bannerů.
1.3 Další služby v oblasti uplatňování na trhu práce.

2. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

2.1 Klienti jsou povinni prezentovat prostřednictvím portálu:
a) výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani provozovateli,
b) jasné a dostatečně určité informace, které zejména nevyvolávají klamnou představu o povaze uvedených osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.
2.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný klient, který tyto informace uložil do portálu. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával informace o zápisu dat do portálu vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního klienta.
2.3 Informace získané v souladu se smlouvou je provozovatel oprávněn použít pro případné řešení sporu s klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání portálu klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.
2.4 Údaje poskytnuté provozovateli v souvislosti se smlouvou mohou být veřejně přístupné.

3. Nakládání s prezentovanými informacemi

3.1 Provozovatel není povinen poskytovat služby v případě, že:
a) služby by měly obsahovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,
b) služby by měly obsahovat informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,
c) klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,
d) inzeráty nabízející pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),
e) inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech klienta (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy,
f) existuje více pracovních pozic, brigád a klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho inzerátu.
g) informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),
h) jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,
i) informace mohou poškodit dobré jméno či pověst provozovatele nebo jiných fyzických či právnických osob,
j) je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na pracovní pozice klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.
3.2 Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací podle článků 2 a 3 VOP. Provozovatel je oprávněn upozornit klienta na rozpor jeho jednání se smlouvou a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z portálu, a to i bez souhlasu klienta nebo jeho předchozího upozornění. Provozovatel je v takovém případě oprávněn ukončit poskytování služeb klientovi a takovou smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
3.3 Provozovatel si tímto v rámci poskytování svých služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat odpovědní systémy portálu. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o službách provozovatele. O záměru zamezit tomuto užívání je provozovatel předem povinna informovat klienta, o jehož odpovědní systém se jedná.
3.4 V případě poskytování služby prohledávání databáze životopisů není klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databází portálu (včetně databáze životopisů) je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání portálu klientem, který opakovaně či podstatně porušil smlouvu.
3.6 Klient není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejňované údaje v textu a názvu inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabízené pozice.
3.7 Klient je povinen využívat služeb portálu výhradně pro svou vlastní potřebu.

4. Registrace a logo klienta, termín zahájení a užívání služeb

4.1 Kliet je povinen realizovat registraci na portálu za použití platných údajů uvedených v obchodním, živnostenském či jiném adekvátní rejstříku a tyto údaje udržovat aktualizavané. Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávně uvedené informace  neodpovídajícím výše uvedeným rejstříkům v rámci provedené fakturace. Dodatečná změna fakturačních údajů po vystavení faktury není možná.
4.2 Klient nesmí používat logo třetích stran nebo místo loga nahrát obrázek, který není logem klienta. Porušení tohoto ustanovení je závažným porušením VOP a provozovatel je oprávněn takové logo smazat, zablokovat nebo smazat celý uživatelský účet klienta bez náhrady.
4.3 Klient má právo vytvářet další uživatelské podúčty v rámci klienta a nastavovat oprávnění pro každého z uživatelů podúčtů klienta.
4.4. Provozovatel se zavazuje poskytnout (aktivovat) klientem objednané služby nejpozději do dvou pracovních dnů od data přijetí platby za klientem objednáné služby dle vystavené proforma faktury, byla-li platba přijata v plné výši a pod správným variabilním symbolem uvedeným na proforma faktuře. Pozn. zpravidla aktivace objednaných služeb probíhá obratem po přijetí platby.
4.5. Klient má právo v portálu dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní pozice dle možností zpřístupněných ze strany provozovatele.
4.6 Každá jednotlivá pozice (inzerát) bude ze strany provozovatele prezentována po službou sjednanou dobu, a to obratem po zadání inzerátu v portálu. Pro zadání inzerátu musí mít klient aktivovanou službu umožňující zadání inzerátu.
4.7 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za chybu klienta, který byť jen omylem svůj aktivovaný inzerát smaže. Klientovi tímto nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části za zaplacenou službu.
4.8 Klientovi, který svým jednáním zapříčinil smazání nebo deaktivaci inzerátu nebo služby nebo uživatelského účtu nebo podúčtu provozovatelem, nevzniká nárok na vrácení již zaplacených služeb, a to ani v poměrné části.

5. Zprostředkování prodeje služeb provozovatele

5.1 V případě, že služby užívá zprostředkovatel, pak platí, že:
a) je povinen využívat služeb provozovatele výhradně pro svou vlastní potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů,
b) nesmí pro třetí osoby svým jménem anebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím portálu, především zprostředkovatel nesmí kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím portálu,
c) je oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob.
5.2 Nabídky práce od zprostředkovatelů mohou být na portálu označeny a prezentovány uživatelům s označením typu zprostředkovatele. O určení, zda je daný subjekt zprostředkovatel ve smyslu VOP, rozhoduje výhradně provozovatel.
5.3 Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany klienta je podstatným porušením smlouvy.

6. Užívání portálu

6.1 Přístup k účtu/účtům klienta v rámci portálu je chráněn přihlašovacími údaji.
6.2 Klient není oprávněn:
a) zpracovávat automatizovaně data v portálu ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze provozovatele nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu smlouvy,
b) pokoušet se přistupovat do částí portálu, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany portálu přístup,
c) jinak užívat portál v rozporu s účelem smlouvy.
6.3 Klient je povinen:
a) oznámit provozovateli veškeré bezpečnostní nedostatky portálu, které se při jejich užívání dozvěděl,
b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti 90 dnů ode dne oznámení provozovateli.
6.4 Klient je rovněž povinen:
a) zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet (podúčet) v rámci portálu a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno (emailovou adresu) a bezpečné heslo,
b) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky klienta nebo třetím osobám,
c) chránit přihlašovací údaje, 
d) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.
6.5 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je klient povinen o tom neprodleně informovat provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností klienta.

7. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

7.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, knowhow a dalších záležitostech obou stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele.
7.2 Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:
a) jejichž zveřejnění je provozovatel oprávněn anebo povinen v souvislosti se smlouvou,
b) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými,
c) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností některé strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících z této smlouvy,
d) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy (např. Policie České republiky),
e) k jejichž zveřejnění dala příslušná strana druhé straně výslovný souhlas.
7.3 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání smlouvy.
7.4 Provozovatel se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle článku 7.1 VOP nebude důvěrné informace týkající se klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. Provozovatel se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro klienta, bez zbytečného odkladu předá klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sám nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.
7.5 Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se klienta, zavazuje se provozovatel, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako provozovatel.
7.6 Provozovatel je povinen zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Provozovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

8. Ostatní ujednání

8.1 Objednávky klienta na služby portálu přijímá provozovatel především odesláním elektronické objednávky na portálu (objednání inzerce a prohlížení životopisů uchazečů o zaměstnání). V takovém případě je smlouva uzavřena okamžikem započetí poskytování služeb v souladu s objednávkou klienta. 
8.2 Ostatní služby provozovatele, vyjma bodu 8.1, jsou klientem objednávány elektronicky (emailem). V takovém případě je smlouva uzavřena písemným potvrzením objednávky provozovatelem zaslaným elektronickou komunikací (emailem).
8.3 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny a nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb nebo z důvodu nikoliv výlučně na straně provozovatele.
8.4. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit poskytování služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.
8.5 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.
8.6 Náhrada újmy:
a) V případě vadného plnění ze strany provozovatele poskytne provozovatel klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím služeb v odpovídající hodnotě.
b) Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení provozovatele. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli provozovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně provozovatele, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu uvědomit klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude provozovatel pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhl smluveným povinnostem.
 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 22.11.2019